แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)

การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) (พ.ศ.2564-2566)

ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) (พ.ศ.2565-2566)

ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันทมีลักษณธเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนง.ส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนง.จ้างของอปท. พ.ศ.2558

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการพ.ศ.2559

ประกาษหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559

ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2561

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2558

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่2)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2558

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อไขการสอบแข่งขันพ.ศ.2560

ประกาศก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตัง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

ประกาศเรื่องการกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสาย ของพนักงานส่วนตำบล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประมเนิผลปฏิบัติผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล

การใช้แผนอัตรากำลัง3ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่3)(พ.ศ.2564-2566)

ประกาศการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ประกาศกำหนดโครงการสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว พ.ศ.2564

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)พ.ศ.2564-2566

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พศ.2564-2566

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พศ.2564-2566

แผนอัตราำลัง 3 ปี (แบับปรับปรุงครั้งที่ 3)  ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปีฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
  การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปีฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น
  เปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานจ้างให้สอดคล้องชื่อตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 

การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง) (พ.ศ.2558 - 2560)

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัิดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2563)