แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ2567-2569 (ส่วนที่2)

แผนอัตรากำลัง 3ปี ประจำปีงบประมาณ2567-2569 (ส่วนที่1)

ประกาศ เรื่องกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสาย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

ประกาศ เรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนง.ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศการใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567-2569

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษฯ

ประกาศ ก.อบต.จ.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559

ประกาศ ก.อบต.จ.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกราชการ พ.ศ.2559

ประกาศ ก.อบต.จ.พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559

ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2)พ.ศ2561

ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกำหนดเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานตำบล พ.ศ.2558

ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 2)

ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข็งขัน พ.ศ.2560

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การดอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4)

การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) (พ.ศ.2564-2566)

ประกาศ เรื่องการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4) (พ.ศ.2565-2566)

ประกาศ เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันทมีลักษณธเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนง.ส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนง.จ้างของอปท. พ.ศ.2558

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559

ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการพ.ศ.2559

ประกาษหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559

ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่2) พ.ศ.2561

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2558

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่2)

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบติงานของพนักงานส่วนตำบลพ.ศ.2558

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อไขการสอบแข่งขันพ.ศ.2560

ประกาศก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุแต่งตัง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

ประกาศเรื่องการกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสาย ของพนักงานส่วนตำบล

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประมเนิผลปฏิบัติผลการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล

การใช้แผนอัตรากำลัง3ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่3)(พ.ศ.2564-2566)

ประกาศการมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน

ประกาศกำหนดโครงการสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว พ.ศ.2564

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3ปี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)พ.ศ.2564-2566

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พศ.2564-2566

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พศ.2564-2566

แผนอัตราำลัง 3 ปี (แบับปรับปรุงครั้งที่ 3)  ประจำปีงบประมาณ 2561-2563

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปีฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
  การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปีฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นประเภทอื่น
  เปลี่ยนชื่อตำแหน่งพนักงานจ้างให้สอดคล้องชื่อตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 

การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุง) (พ.ศ.2558 - 2560)

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัิดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปีฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2563)