วันนี้ 49

เมื่อวานนี้ 98

สัปดาห์นี้ 236

เดือนนี้ 1587

ทั้งหมด 15133

ขณะนี่้ 23 บุคคลทั่วไป และ ไม่มีสมาชิก online

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสาภท้องถิ่น

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535