ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 2

การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2565 ครั้งที่ 1

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

การประชุมสภา สมัยวิสาสามัญสมัยที่ 1/2565

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1/2565

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศสภา กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2565  และประชุมสมัยแรก ประจำปี 2566

ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3/2564 คลิ๊ก

ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่2/2564 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 2/2564 คลิ๊ก

ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 คลิ๊ก

กำนหดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 และสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี2565 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2564 คลิ๊ก

ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2564  คลิ๊ก

กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ ประำจปี 2563 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี  2564 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัยสมัยที่ 4/2563  คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัยสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัยสมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัยสมัยที่ 2/2563 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2563 คลิ๊ก

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานกิจการสภาองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว คลิ๊ก

กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว สมัยสามัญ ประำจปี 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี  2563 คลิ๊ก

ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ปี 60 ครั้งที่ 2 คลิ๊ก

ประชุมสามัญสมัยที่ 2 ปี 61 คลิ๊ก

ประชุมหารือทำข้อบัญญัติ คลิ๊ก

ประชุมสามัญสมัยที่ 1 ปี 61 คลิ๊ก

ประชุมสามัญสมัยที่ 4 ปี 61 คลิ๊ก

ประชุมสามัญสมัยที่ 3 ปี 61 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 1/2559 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัยสมัยที่ 2/2559 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัยสมัยที่ 2/2559 ครั้งที่ 2 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัยสมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 1 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัยสมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2 คลิ๊ก

ประชุมสภา สมัยสามัยสมัยที่ 4/2559 ครั้งที่ 1 คลิ๊ก

ประชุมสามัญสมัยที่ 1/2561  ครั้งที่1 คลิ๊ก

ประชุมสามัญสมัยที่ 2/2561  ครั้งที่1 คลิ๊ก

ประชุมสามัญสมัยที่ 3/2561  ครั้งที่1 คลิ๊ก

ประชุมสามัญสมัยที่ 4/2561  คลิ๊ก

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 1/2562 คลิ๊ก

ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2562  คลิ๊ก

ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 คลิ๊ก

ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ คลิ๊ก2/2562  ครั้งที่2 

ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2/2562 คลิ๊ก

ประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562  คลิ๊ก

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรฐัตติร่างข้อบัญญัติงบประมารรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 คลิ๊ก

ประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่2/2562 คลิ๊ก

ประชุมวิสามัญสมัยที่ 2/2562 ครั้งที่ 1 คลิ๊ก

ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ คลิ๊ก2/2562  ครั้งที่2 คลิ๊ก

ประชุมสมัยสามัญที่ 4/2562 คลิ๊ก