วิสัยทัศน์

              ท้องถิ่นเข้มแข็ง แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ 

             ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาสาธารณสุข การกีฬา ยาเสพติด และความสงบเรียบร้อย

             ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

             ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

             ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคม  การศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

             ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเกษตรปลอดภัย

             ยุทธศาสตร์ที่  6  พัฒนาการเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

 1. ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนปลอดยาเสพติด
 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีขึ้นในชุมชน
 3. ท้องถิ่นมีความน่าอยู่ระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง
 5. มีการบริหารจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัย
 6. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด

1. จำนวนสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ดีมีมาตรฐาน   

2. ร้อยละของประชากรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและการร่วมบูรณการ

3.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ดีมีมาตรฐาน

4.จำนวนประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้o

5.จำนวนกิจกรรมที่จัดเพื่อส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติมให้กับเด็ก นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่

6.ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการด้วยตนเอง

7.ร้อยละของประชากรที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

8.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาพนักงานในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ค่าเป้าหมาย

 1. ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 17 หมู่บ้าน ภายในปี 2570
 2. คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่
 3. ชุมชนประชาชนมีความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนปลอดยาเสพติด
 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีขึ้นในชุมชน
 3. สร้างท้องถิ่นน่าอยู่ระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ท้องถิ่นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง
 5. 5. การบริหารจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรปลอดภัย
 6. เสริมสร้างกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเน้นการให้บริการเป็นธรรม

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม