องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
155 หมู่ 4 ถนนพะเยา-ป่าแดด ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook:www.facebook.com/huaikaew
โทรศัพท์ 054-430-900
โทรสาร 054-430900 ต่อ 23

รายชื่อคณะผู้บริหาร

1

นายประยงค์  บุญตา

นายกอบต.ห้วยแก้ว

083-5489577

2

นายสมชัย ก้อนคำ

รองนายกอบต.ห้วยแก้ว

085-7227529

3

นายบุญมา  มุสุ

รองนายกอบต.ห้วยแก้ว

086-302-7174

4

นายสมพงษ์  อินโต

เลขาฯ นายกอบต.ห้วยแก้ว

086-4000449

รายชื่อพนักงานสำนักปลัด

5

นายชัยพร  โรจนสินธุ

ปลัดอบต.

081-2879621

6

นายสุจินต์  จันทเลิศ

รองปลัด

086-1833195

7

นางสาววลัยลักษ์  ฟักแก้ว

หัวหน้าสนง.ปลัด

083-3211762

8

นางปิยธิดา  ปัญญา

นักทรัพยากรบุคคล

061-4865361

9

นายเนติกร  วรรณประโพธิ์

นิติกร

097-9248495

10

นายศักดา  การเพียร

นักวิชาการการศึกษา

086-0674950

11

นางนิรมล  วงศ์สม

นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ

081-9804917

12

นางสาวสุทัตตา  แก้วก้อน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

089-5548220

13

นางสาวณัชญาภรณ์  รำไพ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

085-6225602

14

นายจตุรณต์  ขันธนิเทศ

เจ้าพนักงานธุรการ

088-2323983

15

นายธีระวัฒน์  ศรีสุวรรณ์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนชำนาญงาน

089-9505992

16

นายสังวร  ขาวละออ

นักการ

081-9521210

17

นางสาวกรวิการ์  เผ่าตุ่น

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

088-9919240

18

นายศรายุทธ  อุดแหน้น

คนงานทั่วไป

062-2954063

19

นายวรธน  บุญมา

คนงานทั่วไป

091-6273695

20

นางสาวณัฏฐา  วงศ์วรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานธุรการ

081-9601336

21

นายอาทิตย์   แก้วก้อน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ

084-7406022

22

นางรัตนา  ชัยชนะ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

087-3046899

รายชื่อพนักงานส่วนโยธา

22

วาที่ร.ต.พลกฤต  แก้วคำ

ผู้อำนวยการกองช่าง

082-8679512

23

นายวิรัตน์  ชอบจิตต์

หัวหน้าส่วนโยธาชำนาญงาน

088-2860504

24

นายณรงค์รัตศ์  จันขาว

นายช่างโยธาชำนาญงาน

087-1868844

25

ส.ท.ปรีชา   ตันกุล

เจ้าพนักงานธุรการ

084-4884781

26

นายวชิรวิชญ์  กาติ๊บ

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

086-3644018

27

นายชญานนท์  วงศ์ปัญญา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

099-8276332

28

นายกิตติพงษ์ วงศ์ไชย

คนงานทั่วไป

064-8076950

รายชื่อพนักงานกองคลัง

29

นางวาสนา  ธรรมชัยกุล

หัวหน้าส่วนการคลัง

094-6290832

30

นางสาวศิริพร  เสมอใจ

นักวิชาการเงินและบัญชี

089-2623380

31

นางสาวณิชาภา  แช่มช้อย

นักวิชาการพัสดุ

091-7942446

32

นางทัศนีย์  จ่อแก้ว

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

082-7624298

33

นางมาลัย  วงศ์ไชย

นักวิชาการคลัง

081-9614790

34

น.ส.จุฑารัตน์  ไชยยศ

เจ้าพนักงานธุรการ

097-9493854

35

นางประภาวี  ไชยวงค์

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

089-0148225

36

นางสุทธิกานต์  ฟองจำ

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

089-2288457