ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกาศ เรื่องการใช้จ่ายขาดเงิสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

เปลี่ยนแปลงประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ประกาศสรุปผลการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติอต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

คำสั้ง เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566

 ประกาศเผยแพร่แผนโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้าย อบต.ห้วยแก้ว

ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็ป 1 คัน

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายป่ารกฟ้า ๑)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง หมู่ 10

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ และการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปรำจำปีงบประมาณ 2565 พนักงานขับรถ  และคนสวน

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริตธรรม

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

ประกาศเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ประกาศรายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า ประจำเดือน มกราคม 2565

ประกาศการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและพิจารณาให้กักตัว

ประกาศมาตรฐานการใช้ไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรีได้รับการกักตัวจากการสถานการณืโควิด-19

ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคมพ.ศ.2564

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ประกาศรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔♣

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔♣

♣รายชื่อผู้ผ่านการสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป

ประการศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔♥

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศมาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ รับแจ้ง รับทราบ การทุจริต กระทำผิดที่ก่อความเสียหายแก่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยแก้ว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศมาตรการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วมร่วม

ประกาศนโยบาลมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2564♣

สรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์-ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รอบ 6 เดือน)

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2564♥

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564♥

ประกาศขอขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มกราคม 2564

  ประกาศ (ร่างTOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2563♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2563♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2563♥

สรุปผลการดำเนินงานร้องทุกข์-ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ♣

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ประกาศการใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3  ปี (พ.ศ.2564-2566

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบ

ห้วยแก้ว

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยข้าราชการ

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.

แต่งตั้งคณะกรรมการรับเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตะหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ  ประจำปี 2563

ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศ  เรื่องมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมของอบต.ห้วยแก้ว

ประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤมิชอบ

ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่องมาตรการให้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าอสาธารณะ

รายงานผลการประเมิน  ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๓♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๓♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๓♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒♥

ประกาศมอบอำนาจนายกอบต.ให้ปลัดอบต.

ประกาศปรับปรุงขั้นตอน  และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒♥

ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒♥

ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒♣

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓♣

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๒♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒♠

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน  ๒๕๖๒♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒♣

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๒♣

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑♣

  ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2562

  ประกาศผลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ๒๕๖๑

 ประกาศสรุปผลการดำเนินกาจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม  ๒๕๖๑

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม๒๕๖๑

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๐♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐♥

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดื่อน ตุลาคม ๒๕๖๐♥♥

ประกาศตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560♥♥

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (อาหารเสริม (นม)) ภาคเรียนที่ 2/2560♥

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (อาหารเสริม(นม))ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561♥

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2560 ♥

 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2560♥  

   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2560♥  

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2560 ♥

 ♥ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2560

♥ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน เมษายน 2560

♥ประกาศผล (ผด.3)และผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 งวด 1 (ต.ค.59-มี.ค.60)

♥ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มีนาคม 2560

♥ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2560

♥ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มกราคม 2560

ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2559

♥ ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559

ประกาศยกเลิกภารกิจการส่งหนังสือพิมพ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว

ประกาศย้าย (รวม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลาวไปอยู่ศูนย์อิงโค้ง

♥ ประกาศตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2559

♥ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559

ประกาศการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ

แผนการดำเนินการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศ เรื่องรายรับ - รายจ่าย ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2557

♥ ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำงบประมาณ ๒๕๕๘

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๒)

2. แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

♥ ประกาศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

1.ประกาศตรวจสอบประจำปี

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

3.ตารางบัญชีตรวจสอบพัสดุ

ประกาศ งบรับ- จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เปิดดูรายละเอียดคลิ๊ก

1. ประกาศงบการเงินประจำปี ๒๕๕๗

2. หนังสือส่งงบการเงินประจำปี ๒๕๕๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)

ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ฑ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ประกาศแผนการดำเนินการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

แบบ ผด.2,5 ปีงบประมาณ 2556

ประกาศแผนการดำเนินการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แบบ ผด.2,5 ปีงบประมาณ 2557

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 55

ประกาศใช้แผน 3 ปี (54-56)

ประกาศใช้แผน 3 ปี (55-57)

ประกาศใช้แผนประจำปี 2555

ประกาศใช้แผน 3 ปี (57-59)