แตงโมรสหวาน  ภูลานหินดอยโล้นงามยิ่ง  แม่น้ำอิงไหลผ่าน  ตั้งตระหง่านพระธาตุภูขวาง

 

            “องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นมา องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีพื้นที่รับผิดชอบ 17 หมู่บ้าน

alt

 ลักษณะที่ตั้งและเนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 155 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางเหนือของที่ทำการอำเภอภูกามยาว ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดพะเยา เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 1202 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 162 ตารางกิโลเมตร หรือ 101,250 ไร่

alt

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนเหมาะสำหรับปลูกข้าวและพืชไร่ทุกชนิด
- ทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำสำคัญ 1 สาย ได้แก่ แม่น้ำอิง
- มีอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ำห้วยบง
- แหล่งน้ำธรรมชาติ 5 แห่ง