ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ