effdfd54026761726c42bf81947b248c

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ขอเชิญชวนประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน......มีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดการประท้วงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย

การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น      4 ประเภทคือ

1.ขยะเศษอาหารหรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้
2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้
3.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
4.ขยะที่ต้องทิ้ง เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ขยะทั้ง3 ประเภทข้างต้น ทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไป

ถ้าเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพื่อความเป็นระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านที่มีทั้งกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากว่าที่คิดเอาไว้เสียอีกครับ