anigif

โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและส่งเสริมความรู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวและประเพณีวันสงกรานต์ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

เพื่อเป็นการแสดงถึงคุณงามความดี แก่บุพการี ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่เคยทำ

คุณประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน

เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในครอบครัว และชุมชน  

 

องค์การบริหารส่วนตำบล,ห้วยแก้ว,อบต.,สิงห์นรินทร์,singnarin,อบต.ห้วยแก้ว จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว,อบต.