1.โครงการขุดลอกหลงน้ำล้อม (ช่วงที่ 2) ในพื้นที่บ้านกาดถี หมู่ที่ 8

2.โครงการขุดสระกักเก็บน้ำ (ห้วยน้ำงาม) เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านจำปา หมู่ที่ 13

เปิดดูรายละเอียดคลิ๊ก