1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านอิงโค้ง  หมู่ที่ 5 (สายอาคารอเนกประสงค์-ป่าสุสาน)

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวU บ้านกาดถี หมู่ที่ 8 (พร้อมวางท่อช่วงหน้าบ้าน 2 จุด

3.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายพื้นที่การเกษตรบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16

4.โครงการปรับปรุงถนนดินเข้าสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (บดทับ) บ้านจำปา หมู่่ที่ 17 (ซอย 5)

เปิดดูรายละเอียดคลิ๊ก