1.โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านเพื่ออุปดภคบริโภค บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16

2.โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1

3.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร (หินคลุกพร้อมบดอัด)

เปิดดูรายละเอียดคลิ๊ค