1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพระธาตุลานเตี้ย-อ่างเก็บน้ำห้วยตาด หมู่ที่ 9

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสันป่าส้าน หมู่ที่ 12 สายบ่อขยะ

เปิดดูรายละเอียดคลิ๊ก