ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. พย.ถ.69-004 (สายป่ารกฟ้า)