ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. พย.ถ๖๙-๐๐๔ (สายป่ารกฟ้า ๑)               

ด้วยวิธี e-bidding