ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตญ์แบบเคลื่อนที่ แบบลากจูงขนาด ๓,๐๖๐ วัตต์ และแบบรถเข็นขนาด ๓๔๐ วัตต์ ด้วยวิธี (e-bidding)