ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูงและระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านห้วยแก้ว หมู่3