1.โครงการก่อสน้างรางระบายนำ้ คสล.รูปตัวยู เพื่อการเกษตร (ลำเหมืองห้วยบง) หมู่ที่ 14

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยูสองข้างทางกลางหมู่บ้านจำปา หมู่ที่ 17 (พร้อมฝาปิดตลอดแนว)

เปิดดูรายละเอียดคลิ๊ก