1โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านกาดถี หมู่ที่ 15 (ซอย 4) พร้อมฝาปิดตลอดแนว

2.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 (ลำเหมืองกลาง)

เปิดดูรายละเอียดคลิ๊ก