1โครงการจ้างถมดินก่อสร้างถนนสายเชื่อมต่อท้ายหมุ่บ้าน-อาคารอเนกประสงค์ บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 9

2.โครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริโภคบ้านกาดถี หมู่ที่ 13

3.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านห้วยทรายขาว  หมู่ที่ 16

เปิดดูรายละเอียดคลิ๊ก