1.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านหาดแฟน หมู่ที่ 6

2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7 (ซอย 6 กลางหมู่บ้าน)

ดูรายละเอียดคลิ๊ก