ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1.โครงการก่อสร้าวถนน คสล.บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 3

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16