1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันป่าส้าน หมู่ที่ 12

เปิดดูรายละเอียดคลิ๊ก