วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

“ท้องถิ่นเข้มแข็ง  แหล่งผลิตเกษตรปลอดภัย  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ

                 (1) ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเอง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
                 (2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย
                 (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพให้ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมขนส่งสู่เส้นทางการเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
                (4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
                (5) มุ่งสร้างความสงบเรียบร้อย พัฒนาระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
                (6) พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการปฏิบัติราชการและการให้บริการแก่ประชาชน

เป้าประสงค์

 

              (1) ท้องถิ่นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง
                (2) พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
                (3) ท้องถิ่นมีความน่าอยู่ ระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา
                (4) มีการบริหารจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมี่ส่วนร่วม
                (5) ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย  มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                (6) ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการมีการพัฒนายิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์

                 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
                 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม
                 ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 ยุทธศาสตร์ที่  4  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
                 ยุทธศาสตร์ที่  5  การส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาล

 1.1

Normal 0 false false false EN-US X-NONE TH

พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม