วันนี้ 47

เมื่อวานนี้ 98

สัปดาห์นี้ 234

เดือนนี้ 1585

ทั้งหมด 15131

ขณะนี่้ 20 บุคคลทั่วไป และ ไม่มีสมาชิก online

anigif

ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกับแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทสระยะสั้น (พ.ศ.2559-2564) เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และได้เร่งรัดมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ“ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทาง“ประชารัฐ” โดยใช้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกันคัดแยก “ขยะอันตราย” หรือ “ขยะพิษ” จากครัวเรือนก่อนทิ้งโดยการแยกขยะอันตราย  ออกจากขยะอื่นๆในการแยกขยะต้องระมัดระวังไม่ให้ขยะอันตรายหรือสารเคมีที่บรรจุอยู่เข้าสู่ร่างกาย  ซึ่ง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้วได้จัดเตรียมภาชนะสำหรับทิ้งขยะอันตราย  หรือขยะพิษ ณ จุดรวมขยะอันตรายเพื่อความสะดวกในการคัดแยกต่อไป

 

องค์การบริหารส่วนตำบล,ห้วยแก้ว,อบต.,สิงห์นรินทร์,singnarin,อบต.ห้วยแก้ว จ.พะเยา,องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว,อบต.