ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองเพื่อการเกษตร บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๓ (ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒)