ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยแก้ว ( ซอย 2,3,1 ) หมู่ที่ 3

2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 7

3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16