ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธี (e-bidding)

1.ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒ แห่ง