ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศ เผยแพร่แผนการตัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓