ส่วนการคลัง

  • งานการเงินและบัญชี
  • งานพัสดุ
  • งานจัดเก็บรายได้  

 1 1~1

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน เป็นภาษีที่เก็บจากโรงเรือน ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (ม.ค. – ก.พ.)

จะจัดเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี โดยเจ้าหน้าที่จะออกแบบแล้วประเมิน (ภ.ง.ด.8) ให้ผู้ประเมินนำมาชำระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้นจะต้องถูกปรับเพิ่ม

 1 1~1

การรับชำระภาษีป้าย (รับชำระตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี)

จะจัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

 1 1~1

(การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (รับชำระตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี)

หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของเดิม ผู้ครอบครอง โดยให้เจ้าของที่ดินยื่นแสดงรายการที่ (แบบ ภ.บ.ท.5) กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

 

  1  
2 3 4
7    8
6    5